Testy do klas dwujęzycznych

5 testy do klas dwujezycznych_tablet

TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH DO KLAS 7 DWUJĘZYCZNYCH

Test kompetencji językowych jest przeprowadzany przy rekrutacji do dwujęzycznych klas siódmych. Wybierani są najlepsi uczniowie. Osiągnięcie wysokiego wyniku umożliwia naukę w klasie dwujęzycznej lub z rozszerzonym programem nauki języków obcych w renomowanej szkole, a w przyszłości zdanie międzynarodowej matury i możliwość studiowania na całym świecie. Egzamin sprawdza wyczucie stylistyczne, zasób słownictwa, związków frazeologicznych i idiomatycznych, zdolność zauważania podobieństw w językach obcych, umiejętność tłumaczenia zdań z języka fikcyjnego na polski. Z doświadczenia wiemy, że poza predyspozycjami językowymi, znaczącymi czynnikami pozwalającymi zdać egzamin na wysokim poziomie są umiejętność koncentracji i opanowania stresu oraz zarządzenia swoim czasem.

W programie kursu m.in.:

  1. uzupełnianie luk w tekście w języku polskim i obcym ze słuchu i w tekście czytanym,
  2. porządkowanie zdań i fragmentów tekstu w języku polskim i obcym,
  3. rozwiązywanie zadań w języku fikcyjnym według określonej strategii,
  4. tworzenie liczebników w językach obcych na podstawie wzoru,
  5. rozwiązywanie zadań typu prawda/ fałsz w formie ze słuchu i w tekście czytanym.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do testu poprzez:

  1. pracę z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi (czytanie i ze słuchu),
  2. rozwój umiejętności w głównych kategoriach (język fikcyjny, języki obce, język polski),
  3. rozwój umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
  4. rozwój umiejętności opanowania stresu podczas egzaminu i wzmocnie pewności siebie.

Test predyspozycji językowych

Do liceum

TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO LICEUM DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH

(inaczej nazywany Sprawdzianem kompetencji językowej do klas dwujęzycznych lub Sprawdzianem uzdolnień kierunkowych z języka obcego)

W przeciwieństwie do rekrutacji do klas dwujęzycznych do gimnazjum, o przyjęciu kandydata do klasy dwujęzycznej w liceum decyduje częściowo wynik z tzw. sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka obcego. Jest to egzamin sprawdzający znajomość wybranego języka obcego. W przypadku języka angielskiego poziom egzaminu odpowiada europejskiemu B1, czyli poziomowi podstawowej matury z tego języka. Sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej, w których sprawdzane są odpowiednio: sprawność czytania i pisania oraz sprawność rozumienia ze słuchu i mówienia.

Kurs przygotowujący do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych organizujemy w trybie intensywnym w kwietniu i maju.

Test z angielskiego do LO dwujęzycznego